Ахметова, Л.. " МЕДИAОБРAЗОВAНИЕ КAЗAХСТAНA: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ" Серия Журналистики [Онлайн], Том 40 Номер 2 (8 February 2017)