Медиа дизайн негіздері. Основы медиа дизайна.

  • N. B. Eskuatova Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Аннотация

Бұл мақалада мадиадизайн туралы жалпы түсінік беріліп жəне Қазақстандағы, бүкіл əлемдегі дизайнның, шрифттердің шығу тарихы баяндалған. Медиадизайнның міндеттері жəне принциптері көрсетілген. Баспасөздің типологиялық белгілері негізгі түрлерге бөлінеді, олар: объективтік, объективтік-субъективтік, субъективтік. Сонымен қатар автор газеттің жалпы архитектурасы туралы сөз қозғайды, бұл – медиадизайн үшін ең маңызды мəселелердің бірі.
В данной статье представлены общие понятия о медиадизайне, краткая история происхождения дизайна и шрифтов в мире и Казахстане. Представлены задачи, обязанности и принципы медиа дизайна. Типовые признаки периодической печати, которые делятся на: объективные, объективно-субъективные и субъективные. Также автор пишет об общей архитектуре газеты, что немаловажно для медиа дизайна периодической печати.

Литература

1 Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. – СПб., 2006. – С.17.
2 Əбілқасымов В. Алғашқы газеттерінің тілі. – Алматы, 1971.
3 Глазычев В.Л. О дизайне. – M., 1970.
Опубликована
2016-02-08
Как цитировать
ESKUATOVA, N. B.. Медиа дизайн негіздері. Основы медиа дизайна.. Серия Журналистики, [S.l.], v. 33, n. 1, feb. 2016. ISSN 2617-7978. Доступно на: <http://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/215>. Дата доступа: 20 may 2019
Раздел
Издательское дело и дизайн

Ключевые слова

медиа дизайн, баспасөздің типтік белгілері, газеттің архитектурасы.