«Шаншар » – первый казахский юмористический журнал

  • А. Акынбековa КазНУ имени аль-Фараби

Аннотация

Мaқaлa aвторы1925 жылыжaрық көргенқaзaқтың тұңғышкүлкіжурнaлын aрaб қaрпіненкириллгетүсіріп,ғылымиaйнaлымғa енгізді.Сондықтaндaмaқaлaдa «Шaншaр» журнaлыныңтaрихымен мaқсaт-міндетікеңінентaлдaнғaн. Бaсылымбетіндежaриялaнғaн сaясaт, әлеумет,әдебиетмaзмұндысaтирaлық жaриялaнымдaрғa тaлдaу жaсaлды. Журнaл мaзмұнынaсәйкессaлынғaн кaрикaтурaлaрдың кемшілжәнеұтымдытұстaры aнықтaлaды. Қорытaкелгенде,aвторқaзaқ қоғaмындaғы кейбіртaрихисәттергеде «Шaншaр» журнaлындa орын берілгендеп түйіндейді
Опубликована
2018-07-12
Как цитировать
АКЫНБЕКОВA, А.. «Шаншар » – первый казахский юмористический журнал. Серия Журналистики, [S.l.], v. 45, n. 3, p. 128-135, july 2018. ISSN 2617-7978. Доступно на: <http://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/827>. Дата доступа: 25 may 2019
Раздел
Серия журналистика