Қазақ кітап тарихы туралы тың деректер. Новые сведения об истории казахской книги.

  • R. S. Abdieva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • B. A. Omarova Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Аннотация

Мақалада XX ғасырдың бас кезiнде пайда болған Шерияздан Шеленов, Қайырбай Мұратов, Туамырза Қозыбаев, Раxат Телешов, Сəния Ертiсбаева, Мəдина Əбiлғазизова сияқты қазақ баспагерлерiнiң алғашқы шоғырын атап көрсетеді. Уфадағы, Омбыдағы, Орынбордағы, Қазандағы баспа жұмысын баяндайды. Сонымен бірге Ə.Каримуллиннің «Қазанда шыққан қазыналарыңыздан» атты мақаласына тоқталады.
В статье рассматриваются труды казахских издателей, таких, как Шерияздан Шеленов, Кайырбай Муратов, Туамырза Козыбаев, Раxат Телешов, Сания Ертисбаева, Мадина Абигазизова, которые были найдены в городах: Уфа, Омбы, Оренбург, Казань. А также анализируется статья А. Каримуллина «Труды, опубликованные в
Казани».

Литература

1 Сүбханбердина Ү., Сейфуллина Д. Қазақ кiтабының шежiресi. (1807–1917 ж). – Алматы: Рауан, 1996.– 241 б.
2 kk.wikipedia.org/wiki/Қазақ_кітаптары
3 www.nlrk.kz/page.php?page_id=1037&lang=2
4 Каримуллин А.Г. Книги и люди. – Казань: Татарское книжное изд., 1985. – 304 с.
5 Каримуллин Ə. Қазанда жатқан қазыналарыңыздан // Жұлдыз. – 1971. – №8. –146–149 бб.
6 Жиреншин Ə.М. Қазақ кітаптары тарихынан. – Алматы: Қазақстан, 1971. – 172 б.
Опубликована
2016-02-08
Как цитировать
ABDIEVA, R. S.; OMAROVA, B. A.. Қазақ кітап тарихы туралы тың деректер. Новые сведения об истории казахской книги.. Серия Журналистики, [S.l.], v. 33, n. 1, feb. 2016. ISSN 2617-7978. Доступно на: <http://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/213>. Дата доступа: 25 may 2019
Раздел
Издательское дело и дизайн

Ключевые слова

алғашқы баспагерлер, қазақ кітаптары, М. Жұмабаев.