Дулат Исабеков əңгімелеріндегі отбасылық құндылықтар мен кейіпкерлер болмысы. Семейные ценности персонажей рассказов Дулата Исабекова.

  • A. T. Nurpeyіsova Алматы университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Аннотация

Бұл мақалада қарапайым ауыл адамдарының тіршілігінен бастап, отбасылық құндылықтар, үлкен жауапкершілікті сезінуге тиіс əке мен бала арасындағы жылы қарым-қатынастар, сондай-ақ қоғамдағы
кейбір келеңсіздіктер суреттелген Дулат Исабеков əңгімелері талданады. Жазушының «Бейтаныстар», «Ақлима», «Əке», «Бітпейді арман», «Мəңгілік қағида» əңгімелеріндегі кейіпкерлердің болмыс-бітімі ең алдамен адами құндылықтарымен өлшенетіндігі зерделенеді. Сондай-ақ жас жігіт пен бейтаныс қарт ана, Ақлима мінезі, əке мен бала арасындағы қарым-қатынастар, т.б. шынайылылығымен назар аудартатындығы əңгімеленеді. Жазушы қаламына тəн өзіндік ерекшеліктер мен образ сомдаудағы шеберлігі де айқындалып, кейіпкерлер болмысын аса сезімталдықпен орынды аша білген психолог жазушы ретінде бағаланады.

В статье исследуются рассаказы Дулата Исабекова о жизни простых людей, о вечных ценностях семьи как малой ячейки общества, о теплых взаимоотношениях между поколениями. Рассматривается мировоззрение персонажей, их нравственные ориентиры. Автор отмечает, что Дулат Исабеков – мастер, творения которого характеризуются психологической глубиной, мастерством, индивидуальностью в зарисовке литературных образов.

Литература

1 Меңдеке Ə. Біз кімбіз осы // Дулат Исабеков. Шығармалар жинағы, 3-том. – Алматы, 2003. – 399 б.
2 Сейдімбек А. Ойтолғақ. Жазушы Д.Исабековтың шығармашылығы туралы //Жас қазақ. – 1993. – № 44.
3 Таңжарықова А. Д.Исабеков прозасының көркемдік əлемі. Филол.ғыл. канд. дисс. – Алматы, 2008. – 129 б.
4 Исабеков Д. Шығармалар жинағы, 3-том. – Алматы, 2003. – 399 б.
5 Қожахметова М. Халық кеңесі// Ақиқат, 1992. №3. – 23 б.
Опубликована
2016-02-08
Как цитировать
NURPEYІSOVA, A. T.. Дулат Исабеков əңгімелеріндегі отбасылық құндылықтар мен кейіпкерлер болмысы. Семейные ценности персонажей рассказов Дулата Исабекова.. Herald of journalism, [S.l.], v. 35, n. 1, feb. 2016. ISSN 1563-0242. Доступно на: <http://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/94>. Дата доступа: 22 june 2018
Раздел
Литература и публицистика

Ключевые слова

cуреткер; кейіпкер болмысы; отбасы; құндылық; шағын жанр, көркем образ, тіршілік, адамгершілік; шығарма шешімі; авторлық позиция; т.б.художник; сущность персонажа; семья; ценности; малый жанр; художественный образ; быт; нравственность; решение проблемы;